دکتر کاظم منافی

عضو هیئت علمی رادیو نوجوان

درباره استاد:
دکتری تخصصی علوم تربیتی و مولف بیش از 30 عنوان کتاب و محقق در زمینه شهروند جهانی

ماموریت و بیوگرافی