علی حاجی محمدی

هیئت علمی رادیو نوجوان

درباره استاد:
دکتری ادبیات فارسی و کارشناس در زمینه آرکتابپ ها